1. Algemeen
Shivas Coaching 4 You is opgericht door Sharon de Groot en is gevestigd in Velserbroek en ingeschreven onder nummer 73578398, bij de Kamer van Koophandel.

2. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk. 

3. Tarieven
Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website van Shivas Coaching 4 You.
Overleg (telefonisch, per WhatsApp, sms, mail, voorbereiding en materiaal) zijn bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

4. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u na afloop van elke sessie een factuur, mits er een pakket wordt afgenomen. Dan ontvangt u de factuur na afloop van de eerste sessie. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 7 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL23 KNAB 0258 2411 36 tnv Shivas Coaching 4 You. Betalen via een betaalverzoek na afloop van een sessie is ook mogelijk.

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Shivas Coaching 4 You een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 7 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Shivas Coaching 4 You gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Shivas Coaching 4 You zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Shivas Coaching 4 You gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

5. Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Shivas Coaching 4 You u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Shivas Coaching 4 You sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Shivas Coaching 4 You, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Shivas Coaching 4 You.

6. Vertrouwelijkheid
Shivas Coaching 4 You verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Shivas Coaching 4 You kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

8. Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder/verzorger dient tijdens een consult met  kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.

9. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Shivas Coaching 4 You. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.